Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Prospekt informacyjny - czym jest i jakie zawiera informacje?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Prospekt jest podzielony na kilka części i zawiera m.in.:

  • dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera;
  • informacje nt. doświadczenia dewelopera w realizacji inwestycji;
  • informacje dot. nieruchomości i realizowanego na niej przedsięwzięcia;
  • harmonogram inwestycji z podziałem na etapy;
  • terminy - rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, przeniesienia prawa własności nieruchomości;
  • cenę i powierzchnię nabywanego lokalu;
  • opis istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się nabywany lokal (liczba kondygnacji, technologia wykonania, standard prac wykończeniowych, liczba lokali i miejsc postojowych w budynku, dostępne media itp.);
  • opis układu pomieszczeń oraz standardu prac wykończeniowych nabywanego lokalu.

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami (m.in. projekt umowy deweloperskiej) deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji, np. płycie CD lub w wersji papierowej.

W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w załączniku informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w postaci aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone są aktualne informacje, albo nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownych przypisów.

Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać doręczona w innej formie.

Wróć do listy porad