Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Niniejszy kodeks jest zbiorem przyjętych, stosowanych i propagowanych przez spółkę zasad właściwego postępowania we wszelkich aspektach działalności firmy w warunkach gospodarki rynkowej, począwszy od istniejących uwarunkowań prawnych, poprzez relacje z pracownikami firmy, jej klientami oraz podmiotami z nią współpracującymi, a także ochronę środowiska i etykę w biznesie, a na odpowiedzialności społecznej kończąc.

Etyka w biznesie

Działalność gospodarcza, prowadzona w zgodzie z zasadami etyki i współżycia społecznego, jest gwarantem sukcesu danej organizacji w perspektywie długofalowej. Jesteśmy świadomi, że trwanie i rozwój biznesu są uzależnione od zaufania klientów i partnerów oraz przewidywalności i przejrzystości zachowań. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na systematyczne i trwałe budowanie oraz wzmacnianie istniejących w naszej firmie standardów i schematów organizacyjnych, a także na włączanie przyjętych przez nas zasad etycznych do strategii naszego działania we wszystkich jej aspektach.

Przywiązujemy szczególną uwagę do przestrzegania obowiązujących aktów prawnych i przepisów, terminowego wywiązywania się ze wszelkich zobowiązań, zarówno wobec organów administracji państwowej, klientów, podwykonawców, jak i pracowników, a także do księgowania wszelkich transakcji zgodnie z obowiązującymi Zasadami Rachunkowości oraz procedurami i przepisami wewnętrznymi. Kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim formom korupcji - nie wręczamy gratyfikacji pieniężnych, korzyści majątkowych ani przedmiotów materialnych innym podmiotom w celu skłonienia ich do działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, jak również nie zabiegamy o podobne gratyfikacje ze strony innych. Stałość, wiarygodność i prawość w przyrzeczeniach i umowach stanowią dla nas klucz do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Relacje z pracownikami

Jedną z kluczowych wartości spółki Calbud jest budowanie etycznych i partnerskich relacji z pracownikami. Zatrudnieni przez nas specjaliści to osoby posiadające najwyższe kwalifikacje, potrafiące połączyć swoje umiejętności z zaangażowaniem i pasją do pracy. To oni tworzą naszą firmę i to właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie zaoferować usługi na najwyższym poziomie, w pełni spełniające oczekiwania naszych klientów. Dlatego dążymy do zapewnienia naszym pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz uczestniczenia w szkoleniach poszerzających zakres posiadanej przez nich wiedzy. Przywiązujemy szczególną wagę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zarówno zatrudnionym przez nas pracownikom jak i współpracującym z nami podmiotom. Zapewniamy równe traktowanie, bez względu na płeć, narodowość, wyznanie, rasę czy kolor skóry, aktywnie przeciwdziałając wszelkim formom dyskryminacji czy prześladowania w miejscu pracy. Warunki pracy w naszej firmie spełniają wszelkie wymogi prawodawstwa kraju, w którym świadczymy usługi.

Klienci i ich potrzeby

W warunkach gospodarki rynkowej klient dysponuje niekwestionowanym atutem - w jego rękach spoczywa możliwość dokonania wyboru towaru bądź usługi spośród niezliczonej rzeszy firm zabiegających o jego względy. Dlatego nasza polityka w zakresie jakości ukierunkowana jest na osiągnięcie doskonałości w zaspokajaniu uzasadnionych i słusznych potrzeb naszych klientów, co stanowi podstawę naszej firmy i dalszej jej egzystencji. Każdego klienta traktujemy z jednakową atencją. Potrafimy sprostać wysokim wymaganiom rynku budowlanego i jego uczestników dzięki partnerskim relacjom z naszymi kontrahentami oraz profesjonalizmowi i wysokim kwalifikacjom naszych pracowników.

Przekonanie o tym, że zadowolenie naszych klientów stanowi miarę jakości naszej pracy oraz niezbędny warunek rozwoju firmy, skłania nas do ciągłej poprawy organizacji i metod naszej pracy, wdrażania nowoczesnych technologii oraz stymulowania rozwoju naszych pracowników.

Ochrona środowiska naturalnego

Odpowiedzialność za środowisko naturalne, w ramach którego funkcjonujemy, jest jednym z fundamentów prowadzonej przez nas działalności. Wierzymy, że sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność, może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlatego dążymy do jego ochrony poprzez systematyczne ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, ich ewidencjonowanie i segregację oraz kontrolę nad ich unieszkodliwianiem, a także wykorzystywanie technologii spełniających najwyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej oraz materiałów biurowych. Stawiamy sobie również za cel angażowanie naszych pracowników i współpracujących z nami podmiotów w działania proekologiczne, które mogą przyczynić się do sukcesywnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Jesteśmy świadomi, iż ekologiczne aspekty działalności budowlanej mają coraz większy wpływ na podejmowane przez inwestorów decyzje, dotyczące wyboru odpowiednich wykonawców. Dlatego aspekty proekologiczne stanowią jeden z wyznaczników naszej działalności, w ramach której dążymy do tego, aby oferowane przez nas usługi nie tylko spełniały najwyższe standardy jakościowe, ale również uwzględniały potrzeby i wymagania środowiska naturalnego, które nas otacza.

Odpowiedzialność społeczna

Firma odpowiedzialna społecznie potrafi w ramach prowadzonej działalności biznesowej uwzględnić i reagować na potrzeby otoczenia, w którym funkcjonuje. Dlatego też jednym z celów działalności spółki Calbud jest budowanie partnerskich i etycznych relacji społecznych z różnymi podmiotami, w tym w szczególności z lokalną społecznością.

Od wielu lat dzielimy się osiągniętym przez nas sukcesem w biznesie z innymi. Współfinansujemy szereg działań na rzecz osób najuboższych, chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspieramy również działalność edukacyjną i kulturalną za pośrednictwem utworzonej w tym celu Galerii Kapitańskiej, która w krótkim czasie stała się popularnym miejscem spotkań architektów, artystów i inwestorów, miejscem debat i dyskusji. Nasze wsparcie trafia m.in. do Krzysztofa Meisingera - jednego z najzdolniejszych gitarzystów klasycznych młodego pokolenia, wielokrotnie nagradzanego, koncertującego regularnie z gwiazdami i orkiestrami światowego formatu.

Angażujemy się także w finansowanie działalności sportowej, wspierając Grupę Kolarską "Piast Szczecin", której barwy reprezentuje Damian Zieliński - wybitny szczeciński kolarz torowy, wielokrotny Mistrz Polski oraz medalista wielu zawodów międzynarodowych. Wspieramy także szczecińskiego żeglarza Radka Kowalczyka, który dzięki naszemu wsparciu startował w regatach Mini Transat 2011 i 2015 - najtrudniejszych regatach żeglarzy samotników na świecie. Zapewnienie sponsorowanym przez nas podmiotom i zawodnikom właściwych warunków treningowych i odpowiedniego, wyczynowego sprzętu, umożliwiającego rywalizację o czołowe miejsca - zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, jest naszym priorytetem.